Zpracování osobních údajů

I. Základní ustanovení


Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu

těchto údajů (dále jen: „GDPR”)

Karolina Dolejšová - Shiori antikvariat IČ: 05567408, se sídlem Viničné Šumice 311,

66406 Viničné Šumice

(dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:


adresa: Karolina Dolejšová

email : shiori@centrum.cz

telefon: 720254225

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě;

identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat,

zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje,

síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické,

psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.


Správce nejmenoval ověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na

základě plnění Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
Pro účely nezbytné k uzavření smlouvy zpracováváme tyto potřebné osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo,

daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.

Tyto údaje tedy musíme zpracovat při každé objednávce, tak aby mohla být realizována a plněna;

Váš souhlas v tomto případě tedy není vyžadován.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle

čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze

smluvního vztahu mezi Vámi a správcem;

při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky

(jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření

a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany

správce plnit,

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k vyřízení objednávky

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby – účetní, ASPone.cz , odesílatel zboží
podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
zajišťující služby provozování e-shopu (ASPone.cz, Mirek Sedlák ) a další služby v souvislosti

s provozováním e-shopu,
Správce nemá úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce

uvedený v čl. III těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte,

že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů

v listinné podobě, zejména hesla, šifrování, antivirový program
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Tyto osoby jsou povinné zachovávat mlčenlivost, která se vztahuje i na Vaše osobní údaje.


VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a

s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.

Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů

a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů

zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi

těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2022

Kategorie

Shiori Antikvariat しおり
Karolina Dolejšová
Viničné Šumice 311
664 06

Tel.: 720 254 225
E-mail: shiori@centrum.cz

Skype – Monthy11111

IČ: 05567408

Otevřeno:

po-pá 8.00 – 19.00 hodin

V nabídce je

45915

knih.

TOPlist